Klimeš & Černý
Advokátní kancelář s osobním přístupem

Ceník a další informace

Základní informace

Naši odměnu za služby nejčastěji účtujeme v hodinové sazbě, jejíž základní výše činí:  
·       Kč 1.800,-- za hodinu práce advokáta,
·       Kč 1.500,-- za hodinu práce právníka naší kanceláře, ceny jsou uvedeny bez DPH.  

Příklady hodinových kalkulací odměny advokáta naleznete zde.

Jsme féroví

Účtujeme po malých jednotkách:
Čas poskytnuté právní služby je účtován po čtvrthodinách, nikoli po celých (započatých) hodinách. Za zmeškanou dobu (čas na cestě apod.) účtujeme 30% základní sazby.  

Nepřibarvujeme si rozsah své práce:
Odmítáme však zveličovat své výkazy tak, abychom docílili požadované výše odměny. Chceme být ke svým klientům poctiví a vykázat jim přesně tolik práce, kolik jsme pro ně odvedli, a raději jim případně poskytnout slevu. Bylo by snadné snížit hodinovou odměnu, a vykázat více hodin, ale to není náš styl.

Umíme se přizpůsobit:
Stálí klienti a výjimečné případy klientů v hmotné tísni požívají výhod snížené sazby.

Jak to probíhá

První porada
Cílem první porady s klientem je docílit rozhodnutí, zda námi navržený postup a náš přístup klientovi vyhovuje lidsky a odborně.  
·       Obvyklá odměna za první poradu činí Kč 900,-- bez DPH
·    V případech delších prvních porad, nebo v případech, kdy věc vyžaduje zpracování analýzy, účtujeme naše služby v hodinové sazbě, jak je uvedeno níže.  

Další postup
Při úvodní poradě s klientem je s klientem sepsána informace ke spisu, nebo smlouva o poskytnutí právní služby, která obsahuje údaje o klientovi a o předmětu požadované služby.  V této listině také uvádíme základní úvodní hodnocení věci.  
Dojde-li z naší strany k převzetí věci, podepíše klient plnou moc příslušnému advokátovi naší kanceláře.  Podmínky poskytování právních služeb včetně stanovení odměny advokáta, nebo způsobu jejího stanovení tak, jak je dále uvedeno, jsou s klientem dojednány při první poradě.

Další druhy odměny

Dle předpisů, které upravují ceny za poskytování právních služeb, může být cena sjednána dohodou mezi advokátem a klientem jako tzv. smluvní odměna. Pokud by cena sjednána nebyla – např. při ustanovení advokáta – je odměna advokáta určena tzv. mimosmluvní odměna.  

Kromě shora uvedené hodinové odměny může být sjednána odměna paušální, či podílová. Paušální odměna se používá jako dohoda mezi naší kanceláří a klientem o ceně za kompletní vyřízení věci. Podílovou odměnu lze dojednat jako podílem úspěchu ve věci.  

Mimosmluvní odměna je stanovena vyhláškou č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, v platném znění, za jeden úkon právní služby.

Zálohy a další výdaje

Klient zpravidla hradí zálohu na odměnu za poskytování právních služeb. Tato záloha je skládána po uzavření smlouvy na základě zálohové faktury.  

Klient hradí naší kanceláři hotové výdaje, zejména cestovné, soudní a jiné poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, náklady na zjištění skutečného stavu věci, překlady, opisy a fotokopie.